• Tratamento de Datos de Clientes:                                                                                                 
  1. Responsable: Pilar López Cupeiro - NIF: 33330107W Dirección postal: Modia, nº10, Vilapene, CP:27375 Cospeito, Lugo Teléfono: 982520296 Correo electrónico: art@pilarcupeiro.com       "No nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servicio solicitado, realizar a facturacón do mesmo. Os datos proporcionados  conservaranse mentras se menteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumplir coas obligacións legais.Os datos non se cederán a terceros salvo nos casos en que exista unha obligación legal. Ustede ten dereito a obter confirmación sobre si en Pilar López Cupeiro estamos tratando os seus datos personáis polo tanto ten dereito a acceder  ós seus datos personáis, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Non se ofrecerán productos e servicios relacionados cos solicitados a menos que os pida o cliente."                 A finalidade é a xestión dos usuarios de www.pilarcupeiro.com , a prestación dos seus servicios solicitados e, en xeral, a xestión, desarrolo e cumprimento da relación establecida entre Pilar López Cupeiro e quenes aporten os seus datos personáis a través desta web ou establezan relacións contractuales de compraventa na súa tenda.
  1.  Vostede garantiza que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquer daño ou perxuicio, directo ou indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia do incumplimiento de tal obligación. No caso de que os datos aportados perteneceran a un terceiro, usted garantiza que  informou a dito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtida a súa autorización para facilitar os seus datos a Pilar López Cupeiro  para os fines señalados.
  2. No caso dos datos personáis recabados a través do formulario habilitado ó efecto nesta web, será necesario que vostede aporte, ó menos, aquelos marcados con un asterisco, e marcar a casilla de verificación  de Acordo coas condicións Legáis xa que, si non se suministraran estos datos considerados necesarios, Pilar López Cupeiro  non poderá aceptar e xestionar o Servicio Web ou a consulta formulada.
  3.  Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos, vostede pode dirixirse por escrito á empresa Pilar López Cupeiro na seguinte dirección: MODIA  Nº 10, VILAPENE 27375 COSPEITO, LUGO; GALICIA, ESPAÑA, tamén poide indicarlo na súa conta de cliente na nosa web ou poñerse en contacto no seguinte email: art@pilarcupeiro.com
  4.  De conformidad co establecido na Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, no suposto de que vostede non desexe recibir comunicacións comerciáis electrónicas no futuro por parte de Pilar López Cupeiro, podrá manifestar tal desexo enviando un email á siguinte dirección de correo electrónico: art@pilarcupeiro.com  ou ben un escrito á siguinte dirección: MODIA  Nº 10, VILAPENE 27375 COSPEITO, LUGO, GALICIA, ESPAÑA.

  • Toma de Datos e Terceiros.

Pilar López Cupeiro podrá contratar a terceiros para que desempeñen funcións no seu nombre en relación cos fines para os que se poidan recoller os seus datos personáis, como por exemplo  prestar servicios integrados de loxística ou prestar servizos de hosting da tenda, neste caso dita empresa é "Webempresa Europa S.L." Ditos terceiros podrán ter acceso á información de carácter personal necesaria para o desempeño das súas funcións, si ben non poderán utilizar dita información para ningún outro fin e regularemos as nosas relacións con tales terceiros e na maneira esixida pola normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal.