• Términos e condicións de uso.

O presente Aviso Legal regula o acceso e uso ós contidos ofrecidos por Pilar López Cupeiro  a través das distintas páxinas web da súa propiedade. No obstante, Pilar López Cupeiro  resérvase o dereito a modificar a presentación, configuración e contenido do Sitio Web e dos seus Productos ou Servizos ofertados, así como tamén as condicións requeridas para o seu acceso e/ou utilización. O acceso e utilización dos Contenidos tras a entrada en vigor de calquer  modificación ou os cambios nas condicións supoñen a aceptación das mismas.

Polo contrario,  o acceso a determinados contenidos e a utilización de determinados servizos poden encontrarse sometidos a determinadas Condicións Particulares, que, según os casos, sustituirán, completarán e/ou modificarán o presente Aviso Legal, ou as Condicións Xerales, prevalecendo neste caso,  os términos contradictorios das Condicións Particulares sobre as Condicións Xerales e o Aviso Legal.

O simple acceso, navegación e uso do Sitio Web conleva e supón a aceptación polo Usuario do presente Aviso Legal.

Neste sentido, entenderase por Usuario á persona que ácceda, navegue ou visualice os contidos aloxados no Sitio Web, e  considerarase Usuario Rexistrado ou Cliente, ó Usuario que previamente, se dera de alta na nosa base de datos como Cliente, neste caso deberá prestar atención tanto aó Aviso Legal como ás suas condicioóns Particulares.

O ácceso e navegación a través do Sitio Web non require Rexistro coa salvedad de que, para facer uso de certas funcionalidades, poidera requerirse a aportación de datos, tales como, nome, apelidos, teléfono e dirección de correo electrónico.

Queda prohibido o acceso e navegación no Sitio Web por parte dos menores de 14 años de idade, salvo que conten coa autorización previa e expresa de seus pais, titores ou representantes legáis, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ó seu cargo, conforme á normativa vixente. En todo caso, presumirase que o ácceso realizado por un menor ó Sitio Web realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legaís.

Por tanto calquer  Usuario comprométese a:

  • Aceptar e cumprir o establecido no presente Aviso Legal, e en calquer documento que forme parte integrante do mesmo.
  • Non almacenar nin comunicar a través do Sitio Web, Contidos que sexan contrarios á lexislación vixente, a moral, o orde público, así como aqueles que teñan carácter difamatorio, agresivo, obsceno, sexualmente explícito, ofensivo, violento ou con incitación á violencia, racista o xenófobo, o en general de carácter ilegal o lesivo de derechos y/o de la integridad física y/o moral de las personas.
  • Non difamar, abusar, molestar, acosar, amenazar ou vulnerar de calquer outra maneira calquer dereito de outros Usuarios ou de calesqueira outras personas.
  • Non eliminar ou intentar suprimir calesqueira medidas de seguridade adoptadas e implantadas no Sitio Web.
  • Non difundir datos personáis de outros Usuarios do Sitio Web, sin a previa e expresa autorización déstos.
  • Cumplir co establecido na lexislación vixente.

Documento de Pago Seguro.

 

            Na nosa tenda virtual ofrecémoslle distintas  formas para realizar o seu pago de forma segura, sin comprometer os seus datos fiscales nin económicos.

            Entre as formas dispoñibles pode elexir a que máis lle satisfaga ou a que maior seguridade lle proporcione no momento de realizar a compra.

            A continuación detallámoslle as posibilidades de pago seguro que ofrecemos.

 

            1. Pago con TPV Virtual.

                2. Pago con Transferencia Bancaria.

 

 

           1.Pago con TPV Virtual.

 

A empresa Pilar López Cupeiro permite o pago vía TPV Virtual xestionado coa entidade bancaria: ABANCA,  Entidad de Crédito suxeta a supervisión do Banco de España.

Ó realizar a súa compra a través da nosa web en  Internet, a comunicación  realízase a través dun TPV Virtual. Xa non se trata dun elemento físico, si non dunha web segura á que se accede no momento do pago, ditaa web será proporcionada polo banco e será éste quen xestione toda a operación de cobro, en ningún caso Pilar Cupeiro tendrá acceso ós seus datos bancarios.

 

O TPV Virtual ABANCA  proporcionalle una altísima Seguridade: Tódaslas transaccións que se realicen a través do TPV Virtual contarán coas garantías de seguridade, confidencialidade e integridade tanto para o titular da tarxeta como para o  comercio, ó realizarse sempre baixo métodos de pago de comercio seguro Visa e Mastercard.

 

            2. Pago con Transferencia Bancaria.

O pago por Transferencia Bancaria é unha operación pola que unha persona (o ordenante) da instruccións á súa entidade bancaria para que con cargo a unha conta súa envíe una determinada cantidad de diñeiro á conta de outra persona (o beneficiario da transferencia) na mesma ou en outra entidade.

A maioría das entidades consideran operacións análogas ás transferencias bancarias ás seguintes, anque non interveñen dúas contas. Por exemplo, aquelas nas que a orden de envío especifica que os fondos se entreguen en efectivo ó beneficiario. Ou aquelas nas que o ordenante paga en efectivo na ventanilla da entidade para o seu posterior envío á conta do destinatario noutra entidade de crédito, que se chaman outras órdenes de pago uo xiros.

Sin embargo, non é análogo nin poide considerarse unha transferencia a aceptación de ingresos en efectivo para o seu abono nunha conta aberta na propia entidade receptora.

Cando a transferencia ten lugar entre contas da mesma entidade de crédito, a operación sólese denominar “traspaso interno”.

Formas de transferencia

As transferencias bancarias poidense clasificar en función de distintos criterios.
Según a área geográfica, as transferencias  clasificanse en:

  • Nacionales. Tanto o que envía o diñeiro como o que o recibe fano en España. Terán tratamiento específico cando non sexan en euros ou cando, sendo en euros, superen los 50.000 euros e o ordenante e/ou o beneficiario sexan non residentes. Poucas entidades todavía distinguen entre transferencias nas que a conta do ordenante e o beneficiario están na mesma praza e cando non o están.
  • Exteriores ou transfronterizas. Cando o ordenante entregue os fondos en España e o beneficiario esté  en outro país, ou cuando o ordenante entregue os fondos en outro país e o beneficiario os reciba en España. Unha modalidade específica son las transferencias STP (Straight Trough Processing), que son as que poden realizarse de forma totalmente automatizada, xa que a entidad ordenante ten os datos necesarios para elo:  o IBAN (número internacional de conta) do beneficiario e o BIC (código de identificación bancaria) do banco do beneficiario. Si non é así, a transferencia chámase non STP, e supón que a entidade normalmente terá previstas comisións adicionáis ou máis altas que as de unha transferencia STP.

Según o modo de ordenarlas: personalmente na sucursal da entidade, a través de caxeiros, por teléfono e por internet.

Según o prazo de execución, os tipos das transferencias bancarias son:

  • Ordinarias e Urgentes. As segundas, son aquelas cuio prazo de execución é menor, como o seu propio nome indica.

Prazos.

O momento de recepción da orde será cando se reciba pola entidade do ordenante e, se fora día inhábil, o seguinte día hábil. Poide incluso establecerse –con conocemento do ordenante- unha hora máxima diaria transcurrida a cal considerarase recibida ó seguinte día hábil. A valoración do cargo na conta do ordenante non será anterior ó momento do adeudo en dita conta.

Cando se trate de operacións en euros e tanto a entidade do ordenante como a do beneficiario estén na Unión Europea, a entidade do ordenante, tras recibir dita orde,  aseguraráse de que o importe transferido é abonadona conta da entidade do beneficiario, como máximo, ó final do día hábil seguinte. No obstante, conforme recolle a Disposición transitoria primeira da Ley 16/2009, ata o 1 de exaneiro de 2012 o ordenante e a súa entidade podrán acordar un prazo non superior a dous días hábiles no caso de operacións orixinadas e recibidas en España e a tres para o resto. Tódolos plazos mencionados poden prolongarse nun día hábil para as operacións iniciadas en papel.

Nas operacioóns cursadas en moneda distinta ó euro, nas que tanto a entidad do ordenante como a do beneficiario estén na Unión Europea, cando a entidade e o cliente acorden un prazo de execución superior aos antes descritos, éste non podrá exceder de catro días hábiles a contar dende a recepción da orde.

Os fondos  abonaranse na conta do beneficiario o día hábil en que se abonaron na conta da súa entidade, con valoración de esa misma fecha, estando inmediatamente a disposición do beneficiario.

Os prazos de execución das operacións serán comunicados pola entidade ó usuario, de conformidade co fixado pola Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, tanto en contratos marco como en operacións singulares.

Á hora de elexir o pago en forma de Transferencia Bancaria é importante que conozca as modalidades de transferencia existentes,  como os plazos para ter en conta que o prazo de envío da mercancía comenzará unha vez recibido o pago. Polo que o tempo total de entrega do producto será o prazo en realizar a transferencia máis o prazo de entrega.

http://www.bde.es/clientebanca/productos/cambio/transferencia.htm