Aviso Legal

 

 

                O presente Aviso legal presenta as seguintes seccións:

 • Introducción e Datos Xerales da Empresa.
 • Tratamento de Datos dos Clientes
 • Toma de Datos e Terceros.
 • Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.
 • Limitacións ou Exclusións de responsabilidade.
 • Cookies e Enlaces.
 • Artículos da LOPD e LSSI.

 

 • Introducción e Datos Xerales da Empresa.

Aviso Legal da Web propiedade de Pilar López Cupeiro baixo a URL : www.tienda.pilarcupeiro.com

Pilar López Cupeiro  é unha empresa cuio domicilio social encóntrase sito en Cospeito coa dirección en A MODIA  Nº 10, VILAPENE 27375 COSPEITO, LUGO, GALICIA, ESPAÑA.

Para comunicarse con Pilar López Cupeiro de forma fácil,  directa e efectiva, podrá dirigirse á dirección de correo electrónico art@pilarcupeiro.com  ou poñerse en contacto no teléfono +34 982 520 296,  627365815.

 

 • Tratamento de Datos de Clientes:                                                                                                 
 1. Responsable: Pilar López Cupeiro - NIF: 33330107W Dirección postal: Modia, nº10, Vilapene, CP:27375 Cospeito, Lugo Teléfono: 982520296, 627365815 Correo electrónico: art@pilarcupeiro.com       "No nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servicio solicitado, realizar a facturacón do mesmo. Os datos proporcionados  conservaranse mentras se menteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumplir coas obligacións legais.Os datos non se cederán a terceros salvo nos casos en que exista unha obligación legal. Ustede ten dereito a obter confirmación sobre si en Pilar López Cupeiro estamos tratando os seus datos personáis polo tanto ten dereito a acceder  ós seus datos personáis, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Non se ofrecerán productos e servicios relacionados cos solicitados a menos que os pida o cliente."                 A finalidade é a xestión dos usuarios de www.pilarcupeiro.com , a prestación dos seus servicios solicitados e, en xeral, a xestión, desarrolo e cumprimento da relación establecida entre Pilar López Cupeiro e quenes aporten os seus datos personáis a través desta web ou establezan relacións contractuales de compraventa na súa tenda.
 1.  Vostede garantiza que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquer daño ou perxuicio, directo ou indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia do incumplimiento de tal obligación. No caso de que os datos aportados perteneceran a un terceiro, usted garantiza que  informou a dito terceiro dos aspectos contidos neste documento e obtida a súa autorización para facilitar os seus datos a Pilar López Cupeiro  para os fines señalados.
 2. No caso dos datos personáis recabados a través do formulario habilitado ó efecto nesta web, será necesario que vostede aporte, ó menos, aquelos marcados con un asterisco, e marcar a casilla de verificación  de Acordo coas condicións Legáis xa que, si non se suministraran estos datos considerados necesarios, Pilar López Cupeiro  non poderá aceptar e xestionar o Servicio Web ou a consulta formulada.
 3.  Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos, vostede pode dirixirse por escrito á empresa Pilar López Cupeiro na seguinte dirección: MODIA  Nº 10, VILAPENE 27375 COSPEITO, LUGO; GALICIA, ESPAÑA
 4.  De conformidad co establecido na Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, no suposto de que vostede non desexe recibir comunicacións comerciáis electrónicas eno futuro, por parte de Pilar López Cupeiro, podrá manifestar tal desexo enviando un mail á siguinte dirección de correo electrónico: art@pilarcupeiro.com  ou ben un escrito á siguinte dirección: MODIA  Nº 10, VILAPENE 27375 COSPEITO, LUGO, GALICIA, ESPAÑA.

 • Toma de Datos e Terceiros.

Pilar López Cupeiro podrá contratar a terceiros para que desempeñen funcións no seu nombre en relación cos fines para os que se poidan recoller os seus datos personáis, como por exemplo  prestar servicios integrados de loxística ou prestar servizos de hosting da tenda, neste caso dita empresa é "Webempresa Europa S.L." Ditos terceiros podrán ter acceso á información de carácter personal necesaria para o desempeño das súas funcións, si ben non poderán utilizar dita información para ningún outro fin e regularemos as nosas relacións con tales terceiros e na maneira esixida pola normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal.

 

LA Empresa Pilar López Cupeiro non se fai responsable dos troques, intercambios ou venta de material, novo ou de segunda man que poidera producirse entre usuarios.

 • Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

A empresa Pilar Cupeiro  é a titular ou obtuvo a correspondente licenza sobre os dereichos de explotación de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre a información e materiales contidos, a estructura, selección, ordenación e presentación dos Contenidos, Servicios e productos dispoñibles a través do mesmo, así como os programas de ordenador utilizados en relación co mesmo.

Ó acceso, navegación, utilización, aloxamiento e/ou descarga de Contidos e/o uso de Servizos do Sitio Web polo Usuario, en ningún caso se entenderá como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ni parcial dos dereitos antes indicados por parte de Pilar López Cupeiro  ou, no seu caso, do titular dos dereitos correspondentes. O Usuario tan solo dispón dun dereito de uso estrictamente privado, exclusivamente coa finalidade de disfrutar das prestacións do Servizo.

En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor ("copyright") e calesqueira outros datos de identificación dos dereitos de Pilar López Cupeiro  ou dos seus respectivos titulares incorporados ós Contidos e/ou Servizos, así como os dispositivos técnicos de protección ou mecanismos de información e/ou de identificación que poideras contenerse nos mesmos.

En particular, queda terminantemente prohibida a utilización dos Contidos do Sitio Web para a súa inclusión, total ou parcial, en outros sitios web axenos ó Sitio Web sin contar coa autorización previa e por escrito dos titulares do Sitio Web.

As referencias a nomes e marcas comerciáis ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade de Pilar López Cupeiro  ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sin o consintimento dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa, o acceso ó uso dol Sitio Web e/ou dos seus Contidos e/ou Servicios, confire aó Usuario dereito algún sobre as marcas, logotipos e/ou signos distintivos en él incluidos protexidos por Lei.

Quedan reservados tódolos dereitos de propiedade intelectual e industrial e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, transformar, comunicar públicamente, facer segundas ou posteriores publicacioóns, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuir de calquer forma a totalidade ou parte dos Contidos e productos incluidos no Sitio Web para propósitos públicos ou comerciales, si non se conta coa autorización expresa e por escrito de Pilar López Cupeiro  ou, no seu caso, do titular dos dereitos.

Por outra parte queda totalmente prohibida a reproducción, copia, ou falsificación dos productos ofertados tanto no sitio web, como nas distintas redes sociáis,  que sexan propiedade de Pilar López Cupeiro ou de terceros que oferten productos.

               

 • Limitacións ou Exclusións de responsabilidade.

A Empresa Pilar Cupeiro non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquer natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contenidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado tódalas medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

 

 

 

 • Cookies e Enlaces.

Pilar López Cupeiro podría tratar información acerca dos visitantes do Sitio Web. A tal fin, esta Web poide utilizar cookies ou outros sistemas invisibles habituales, a través dos cales obtense información sobre frecuencia de visitas, dos contidos más seleccionados, ubicación xeográfica, así como, de outros datos co fin de optimizar e mellorar a navegación polol Sitio Web. Coa navegación polo Sitio Web, o usuario manifesta a aceptación á recollida e tratamento de tal información.

No caso de que en www.pilarcupeiro.com se dispuxesen enlaces ou hipervínculos hacía outros sitios de Internet, Pilar López Cupeiro non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Pilar López Cupeiro  asumirá responsabilidade alguna polos contidos de algún enlace pertenecente a un sitio web axeno, nin garantizará a disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquer material ou información contida en ningún de dichos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

 

 • Artículos da LOPD e LSSI.

                Para máis consultas sobre os seus dereitos en política de protección de datos puide visitar a axencia española de protección de datos en : http://www.agpd.es

                Para consultas sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información puede visitar a súa páxina en Internet: http://www.lssionline.es/02leylssi.html